Nazwa usługi: Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r., poz. 583)
Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagania wnioski:
  • Pisemne oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego złożone przez danego małżonka rozwiedzionego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Dokumenty do wglądu:
  • Dowód osobisty małżonka rozwiedzionego składającego oświadczenie.
   
Opłaty: Opłaty skarbowe za czynności urzędowe – 11,00 zł
Wpłatę można dokonać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prusice lub na konto Urzędu; Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie o/Prusice 97958310190200130020020006
   
Czas realizacji: Sprawa załatwiane bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego nie przewiduje trybu odwoławczego. Odmowa dokonania czynności związanej z rejestracją stanu cywilnego następuje w formie decyzji. Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Prusicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1937