Nazwa usługi: Małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy)
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski:
  • Wniosek o przyjęcie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego składa się ustnie. Osoby zainteresowane składają na piśmie zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.
  • Wymagane załączniki:
  • 1. Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej – dokument stwierdzający tożsamość
  • 2. Cudzoziemiec
  • - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą lub prawomocne postanowienie polskiego sądu, które zwalnia z obowiązku przedłożenia takiego zaświadczenia
  • - oraz odpisy z aktów stanu cywilnego w zależności od stanu cywilnego cudzoziemca
  • (Dokumenty, które składane są przez cudzoziemca sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula)
  • Dokumenty do wglądu:
  • Dokumenty stwierdzające tożsamość osób chcących zawrzeć związek małżeński (obywatel Rzeczpospolitej Polskiej – dowód osobisty; cudzoziemiec – paszport)
   
Opłaty: - Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł
Opłaty dokonuje się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prusice pok. nr 1 lub na konto Urzędu ; Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie o/ Prusice 97958310190200130020020006
- W przypadku gdy akt małżeństwa będzie sporządzony w innym USC niż miejsce złożenia zapewnienia, należy dokonać opłaty skarbowej na konto właściwego miejscowo USC .
   
Czas realizacji: Sprawę załatwia się w dniu zgłoszenia się stron.
   
Tryb odwoławczy: - W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Kierownik USC musi powiadomić osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy na piśmie. Osoba ta w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności odmowy przedstawione przez Kierownika USC są uzasadnione do odmowy dokonania czynności. Prawomocne postanowienie Sądu w sprawie jest dla Kierownika USC wiążące. Skargę w sprawie można składać do Wojewody Dolnośląskiego.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1995