Nazwa usługi: Małżeństwo cywilnoprawne
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r., poz. 583)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o przyjęcie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego składa się ustnie. Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa i składają:
  • Wymagane załączniki:
  • Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo przedstawiają do wglądu dowody osobiste
  • Jeżeli osoba zawierająca małżeństwo jest cudzoziemcem przedstawia
  • - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą lub prawomocne postanowienie polskiego sądu, które zwalnia z obowiązku przedłożenia takiego zaświadczenia
  • - oraz odpisy z aktów stanu cywilnego w zależności od stanu cywilnego cudzoziemca
  • (Dokumenty, które składane są przez cudzoziemca sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula)
  • Dokumenty do wglądu:
  • Dokumenty stwierdzające tożsamość osób chcących zawrzeć związek małżeński ( obywatel Rzeczpospolitej Polskiej – dowód osobisty; cudzoziemiec – paszport)
   
Opłaty: Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł
Opłaty dokonuje się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prusice pok. nr 1 lub na konto Urzędu ; Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie o/ Prusice 97958310190200130020020006

W przypadku ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego opłata skarbowa – 1000 zł
   
Czas realizacji: - Sprawę załatwia się w dniu zgłoszenia się stron.
   
Tryb odwoławczy: - W przypadku odmowy przejęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński Kierownik USC musi powiadomić osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy na piśmie. Osoba ta w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić do Sadu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności odmowy przedstawione przez Kierownika USC są uzasadnione do odmowy dokonania czynności. Prawomocne postanowienie Sądu w sprawie jest dla Kierownika USC wiążące. Skargę w sprawie można składać do Wojewody Dolnośląskiego.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1933