Nazwa usługi: Prawo pierwokupu
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Umowa notarialna - warunkowej sprzedaży nieruchomości
  • Wymagane załączniki: brak
  • Dokumenty do wglądu: brak
   
Opłaty: zwolnienie z opłaty skarbowej
   
Czas realizacji: Burmistrz Miasta i Gminy Prusice w okresie jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w sprawie możliwości skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Burmistrz wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego – umowy przeniesienia własności.
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje tryb odwoławczy, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny – warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Burmistrza nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1995