Nazwa usługi: Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Pisemny wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
  • Wymagane załączniki: brak
  • Dokumenty do wglądu: brak
   
Opłaty: zwolnienie z opłaty skarbowej
   
Czas realizacji: - Postępowanie w w/w sprawie wszczyna na wniosek zainteresowanych.
- Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.
- Odpowiedz o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
- Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje tryb odwoławczy, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1995