Nazwa usługi: Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 29 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
  • inne posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie
  • Dokumenty do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy
   
Opłaty: Opłaty skarbowe za wydanie odpisu aktu po dokonaniu czynności materialno-technicznej – 39,00 zł
Opłatę można dokonać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prusice lub na konto Urzędu ;Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie o/Prusice 97958310190200130020020006
   
Czas realizacji: Sprawa załatwiana w terminie do 7 dni, w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania odtworzenia treści zagranicznego dokumentu służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1937