Nazwa usługi: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r., o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r., poz. 1474)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, wraz z uzasadnieniem. - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi; wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu
   
Opłaty: - Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji. Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)

- Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy dokonać poprzez wpłatę w tutejszym Urzędzie lub na konto nr 97 9583 1019 0200 1300 2002 0006
   
Czas realizacji: - wydania decyzji administracyjnej, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego)
   
Tryb odwoławczy: - od decyzji wydanej przez organ ewidencji ludności stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji,

- odwołanie składa się za pośrednictwem organu ewidencji ludności, który wydał decyzję
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1937