Najpopularniejsze usługi

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu polega na możliwości dokonania zameldowania w...

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Małżeństwo cywilnoprawne

Przyznanie lokalu komunalnego

Wymagane wnioski: Kompletny wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu  mieszkalnego (druk do pobrania) Wymagane załączniki: brakDokumenty do wglądu: brakOpłaty: od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej

wyników