Najpopularniejsze usługi

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ora...

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP

Polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy.

Sporządzenie aktu zgonu

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Sprzedaż nieruchomości gminnej w trybie przetargu

Wymagane wnioski: wniosek o nabycie nieruchomości Wymagane załączniki: brak Dokumenty do wglądu: brak Opłaty: zwolnienie z opłaty skarbowej

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz .U. z 2006r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Zmiana imion i nazwisk

Wymagane dokumenty:  - Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska - Oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska lub imienia   niepełnoletniego dziecka - Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o wyrażeniu zgony na zmianę nazwis...

Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

wyników