Najpopularniejsze usługi

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Prawo pierwokupu

Wymagane dokumenty: Umowa notarialna - warunkowej sprzedaży nieruchomości Wymagane załączniki: brak Dokumenty do wglądu: brak Opłaty: zwolnienie z opłaty skarbowej

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Zameldowanie na pobyt stały

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Sporządzenie aktu urodzenia

Wymagane wnioski:
- Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.
- Wniosek ustny o sporządzenie aktu urodzenia zgłaszany jest w Urzędzie Stanu Cywilneg...

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ora...

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ora...

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ora...

wyników