Najpopularniejsze usługi

Ustalenie warunków zabudowy

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy / wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy nie dotyczy obywateli polskich. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA...

Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania z ...

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej

Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

wyników