Najpopularniejsze usługi

Opłata od posiadania psów

Wymagane dokumenty: Informacja o wygaśnięciu obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psów w przypadku; uśpienia, sprzedania lub oddania psa do schroniska. Wymagane załączniki: brak Dokumenty do wglądu: brak Opłaty: Nie pobiera się

Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

Wymagane dokumenty: Pisemny wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Wymagane załączniki: brak Dokumenty do wglądu: brak Opłaty: zwolnienie z opłaty skarbowej

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane wnioski: wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Wymagane załączniki:
- oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
- inne posi...

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ora...

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

-organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obo...

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

wyników