Najpopularniejsze usługi

Podatek rolny (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej)

Wymagane dokumenty:
- Deklaracja na podatek rolny,
- Akt notarialny lub
- Umowa dzierżawy gruntu rolnego.

Wymagane załączniki: Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty deklaracjiDokumenty do wglądu: Odpis ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntówOpłaty...

Małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Podatek od nieruchomości (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej)

Wymagane dokumenty:
- Deklaracja na podatek od nieruchomości,
- Akt notarialny lub
- Umowa dzierżawy nieruchomości.

Wymagane załączniki: Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty deklaracjiDokumenty do wglądu: Odpis ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gru...

Organizacja imprezy masowej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór

Podział nieruchomości

wyników