Alfabetyczna lista usług

Z

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zmiana imion i nazwisk

Wymagane dokumenty:  - Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska - Oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska lub imienia   niepełnoletniego dziecka - Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o wyrażeniu zgony na zmianę nazwis...

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

wyników