Alfabetyczna lista usług

O

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

P

Podatek od nieruchomości (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej)

Wymagane dokumenty:
- Deklaracja na podatek od nieruchomości,
- Akt notarialny lub
- Umowa dzierżawy nieruchomości.

Wymagane załączniki: Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty deklaracjiDokumenty do wglądu: Odpis ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gru...

Podatek rolny (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej)

Wymagane dokumenty:
- Deklaracja na podatek rolny,
- Akt notarialny lub
- Umowa dzierżawy gruntu rolnego.

Wymagane załączniki: Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty deklaracjiDokumenty do wglądu: Odpis ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntówOpłaty...

Podział nieruchomości

Prawo pierwokupu

Wymagane dokumenty: Umowa notarialna - warunkowej sprzedaży nieruchomości Wymagane załączniki: brak Dokumenty do wglądu: brak Opłaty: zwolnienie z opłaty skarbowej

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia( imion) dziecka

Przyznanie lokalu komunalnego

Wymagane wnioski: Kompletny wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu  mieszkalnego (druk do pobrania) Wymagane załączniki: brakDokumenty do wglądu: brakOpłaty: od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej

wyników