Alfabetyczna lista usług

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

-organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obo...

Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania z ...